ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการศูนย์การป้องกั...

วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายมาโนช พิลาโท นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำราญ พ...

ทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบกองทุน คน...

วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด นายมาโนช พิ...

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชา...

วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสำราญ นายมาโนช พิ...

ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อสร้...

เทศบาลตำบลโคกสำราญ นายมาโนช พิลาโท นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำราญ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศ...

ร่วมในพิธียกเสาเอก เสาโท เพื่...

วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๙ น. นางนริศรา  อรุณเดชาชัย สอบจ.ขก เขตอำเภอบ้...

นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบ...

วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นายมาโนช พิลาโท นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำราญ พร้อมด้วยคณะผู้บริห...

โครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาค...

วันอังคารที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎ...

จัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันไ...

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสำราญ จัดกิจกรรมตามโครงการจ...

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประก...

วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายมาโนช พิลาโท ประธานกองทุนหลักประกันสุขภา...

วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒...

 เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคก...

คณะผู้บริหาร

นายมาโนช พิลาโท
นายกเทศมนตรี
นายจำเริญ จุลมา
รองนายกเทศมนตรี
นายสุริย์ วงอนันท์
รองนายกเทศมนตรี
นางสุคนธา วิชัย
ปลัดเทศบาล  • บริการประชาชน
  • แผนดำเนินงานประจำปี
  • ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
  • ประกาศ เทศบาล.
  • ผลการดำเนินงาน
  • รายงาน
  • เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

คู่มือประชาชน

หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน สำหรับบริการประชาชน

แบบฟอร์มบริการประชาชน

แบบฟอร์มสำหรับบริการประชาชน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

เว็บบอร์ด

กระดานข่าว

E-service

บริการประชาชนออนไลน์
แผนดำเนินงานประจำปี
ลำดับ หมวดหมู่ รายการ ว/ด/ป
1. แผนการใช้จ่ายเงินกองทุน แผนการใช้จ่ายเงินกองทุน ประจำปี พ.ศ. 2563 22 ก.ค. 2563
2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 -2565) 16 ก.ย. 2564
3. แผนการดำเนินงาน แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 29 ต.ค. 2564
4. แผนการดำเนินงาน แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 26 ต.ค. 2565
5. แผนการดำเนินงาน แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 24 ต.ค. 2566
เพิ่มเติม
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ลำดับ รายการ หมวดหมู่ ว/ด/ป
1. ส่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดของหน่วยงานของรัฐศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๔
และประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๓
ลงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลโคกสำราญ
แบบรายงานการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) 14 ก.ค. 2564
2. ราคากลาง (ม.4) TOR/ราคากลาง 7 ก.ค. 2564
3. ราคากลางแบบ 001 (ม.4) TOR/ราคากลาง 7 ก.ค. 2564
4. แบบสรุปราคากลาง (ม.4) TOR/ราคากลาง 7 ก.ค. 2564
5. ปริมาณงาน (ม.4) TOR/ราคากลาง 7 ก.ค. 2564
6. คำนวณราคากลาง (ม.4) TOR/ราคากลาง 7 ก.ค. 2564
7. ร่าง TOR (ม.4) TOR/ราคากลาง 7 ก.ค. 2564
8. แบบแปลน (ม.4) TOR/ราคากลาง 7 ก.ค. 2564
9. กำหนดราคากลาง 1 (ม.7) TOR/ราคากลาง 7 ก.ค. 2564
10. กำหนดราคากลาง 2 (ม.7) TOR/ราคากลาง 7 ก.ค. 2564
เพิ่มเติม
ประกาศ อบต.
ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. คำสั่งเทศบาลตำบลโคกสำราญ ที่ ๖๙๔/๒๕๖๓
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำบลโคกสำราญ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 1/2
5 พ.ย. 2563
2. คำสั่งเทศบาลตำบลโคกสำราญ ที่ ๖๙๔/๒๕๖๓
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำบลโคกสำราญ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 2/2
5 พ.ย. 2563
3. ประกาศเทศบาลตำบลโคกสำราญ เรื่อง
การออกประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓
27 ก.ย. 2562
4. เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษีที่จัดเก็บฯ ปี ๒๕๖๓ 17 ม.ค. 2563
5. เรื่อง ราคาประเมินที่ดิน (ของกรมธนารักษ์) ทต.โคกสำราญ พ.ศ.๒๕๖๓ 17 ม.ค. 2563
6. เรื่อง ราคาประเมินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง (ของกรมธนารักษ์)
เทศบาลตำบลโคกสำราญ
17 ม.ค. 2563
7. เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 5 ก.พ. 2563
8. เรื่อง ราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส๑และ๒) ประจำปี ๒๕๖๓ 5 ก.พ. 2563
9. เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ 5 ก.พ. 2563
10. ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโคกสำราญการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
พ.ศ. 2563
21 ก.ค. 2563
เพิ่มเติม
ผลการดำเนินงาน
ลำดับ หมวดหมู่ รายการ ว/ด/ป
1. งานพัฒนาชุมชน โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 13 ส.ค. 2563
2. งานพัฒนาชุมชน โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแม่บ้าน และสตรีอาสาพัฒนาตำบล ประจำปี พ.ศ. 2563 21 ก.พ. 2563
3. งานพัฒนาชุมชน โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสตรีและกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี พ.ศ. 2563 21 ก.ย. 2563
4. งานพัฒนาชุมชน โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 23 ม.ค. 2563
5. งานพัฒนาชุมชน โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นครอบครัวเข็มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2563 30 มี.ค. 2563
6. งานพัฒนาชุมชน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ
"โรงเรียนผู้สูงอายุ" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563
7 พ.ค. 2563
7. งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม ผลงานนวัตกรรมเด่น กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกสำราญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
25 ก.ย. 2563
8. งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม การประชาสัมพันธ์ป้องกันโควิดในตลาดนัด 13 มี.ค. 2563
9. สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 30 ธ.ค. 2564
10. สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 30 พ.ย. 2564
เพิ่มเติม
รายงาน
ลำดับ หมวดหมู่ รายการ ว/ด/ป
1. รายงานการเงิน รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2567 8 ก.ค. 2567
2. งานพัฒนารายได้ ประกาศเทศบาลตำบลโคกสำราญ เรื่อง
การกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567
2 ม.ค. 2567
3. งานกิจการสภา ประกาศสภาเทศบาลตำบลโคกสำราญ เรื่อง
ปิดสมัยประชุมสามัญแห่งสภาเทศบาลตำบลโคกสำราญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
14 มิ.ย. 2567
4. งานกิจการสภา ประกาศสภาเทศบาลตำบลโคกสำราญ เรื่อง
ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสำราญ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗
13 มิ.ย. 2567
5. รายงานการเงิน รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 10 มิ.ย. 2567
6. รายงานการเงิน รายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2567 7 พ.ค. 2567
7. งานพัฒนารายได้ ประกาศเทศบาลตำบลโคกสำราญ เรื่อง
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประจำปี 2567
29 เม.ย. 2567
8. รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน) (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
2 เม.ย. 2567
9. งานกิจการสภา การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมตามความต้องการที่เปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการใชงบประมาณ
5 เม.ย. 2567
10. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน ป.ป.ช. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐
ของเทศบาลตำบลโคกสำราญ ระบบ e-planNACC (รอบ ๖ เดิอน ) ประจำปี ๒๕๖๗
19 เม.ย. 2567
เพิ่มเติม
เรื่องร้องเรียน
ลำดับ ว/ด/ป รายการ หมวดหมู่ สถานะ
1. 5 ธ.ค. 2565 CP-0001/2566 เรื่องอื่นๆ สั่งการ
2. 19 เม.ย. 2566 CP-0002/2566 สาธารณูปโภค สั่งการ
3. 27 พ.ค. 2566 CP-0003/2566 สาธารณูปโภค สั่งการ
เพิ่มเติม

เกี่ยวกับสภาเทศบาลตำบล

รายการ หมวดหมู่ ว/ด/ป
1.เรื่อง การเปิดสมัยประชุมสามัญแห่งสภาเทศบาลตำบลโคกสำราญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ประกาศ 1 เม.ย. 2565
2.เรื่อง การปิดสมัยประชุมสามัญแห่งสภาเทศบาลตำบลโคกสำราญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ประกาศ 3 มี.ค. 2565
3.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ รายงานการประชุม 28 ก.พ. 2565
4.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสำราญ สมัยวิสามัญ ครั้ง ๑ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ รายงานการประชุม 27 ก.ย. 2564
5.ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันที่ ๓๐
ธันวาคม ๒๕๖๔
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสำราญ 30 ธ.ค. 2564
6.เรื่อง ประกาศปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ประกาศ 31 ธ.ค. 2564
7.เรื่อง ประกาศเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ประกาศ 1 ธ.ค. 2564
8.เรื่อง เชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสำราญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประกาศ 27 ต.ค. 2564
เพิ่มเติม