คำขวัญตำบลโคกสำราญ

“พ่อหลวงคลังเรืองชื่อ   นามระบือแก่งละว้า  ต้นยางใหญ่ดูงามตา   ไปกินปลาแม่น้ำชี”

วิสัยทัศน์ (Vision)

โคกสำราญเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม  ก้าวล้ำการศึกษา พัฒนาสู่ความยั่งยืน"


พันธกิจ (Mission)   การพัฒนาของเทศบาลตำบลโคกสำราญ   มีดังนี้ 

          ๑. พัฒนาการบริหารจัดการโดนยึดหลักธรรมาภิบาล

          . ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพ

          ๓. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

          ๔. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

    ตามศักยภาพของเทศบาลตำบลโคกสำราญ

          ๕. ฟื้นฟูอนุรักษ์และรักษาระบบนิเวศน์  สภาพแวดล้อมแก่งละว้า ห้วย  หนอง ให้อยู่ในสภาพที่ดี

          ๖.  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

          ๗. ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาทุกระดับ                  

๘. อนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่บ้านเราตลอดไป

          ๙. สร้างระบบการสื่อสารการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เข้าใจด้านการเมืองการบริหารและการ

              ปกครอง

          ๑๐. สร้างระบบการบริหารจัดการเทศบาลตำบลโคกสำราญ ยึดหลักความสามัคคี มีคุณธรรม

                ประชาชนมีส่วนร่วม

          ๑๑. ส่งเสริมด้านการบริการสาธารณสุขให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย

          ๑๒. พัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ชุมชนปลอดโรค
ยุทธศาสตร์(Strategy)

         1.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถในการแข่งขัน

         2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

         3.ยุทธศาสตร์การจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

        4.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่งคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

        5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนโคกสำราญ

Facebook