คำขวัญตำบลโคกสำราญ

“พ่อหลวงคลังเรืองชื่อ   นามระบือแก่งละว้า  ต้นยางใหญ่ดูงามตา   ไปกินปลาแม่น้ำชี”

วิสัยทัศน์ (Vision)

โคกสำราญเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม  ก้าวล้ำการศึกษา พัฒนาสู่ความยั่งยืน"


พันธกิจ (Mission)   การพัฒนาของเทศบาลตำบลโคกสำราญ   มีดังนี้ 

          ๑. พัฒนาการบริหารจัดการโดนยึดหลักธรรมาภิบาล

          . ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพ

          ๓. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

          ๔. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

    ตามศักยภาพของเทศบาลตำบลโคกสำราญ

          ๕. ฟื้นฟูอนุรักษ์และรักษาระบบนิเวศน์  สภาพแวดล้อมแก่งละว้า ห้วย  หนอง ให้อยู่ในสภาพที่ดี

          ๖.  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

          ๗. ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาทุกระดับ                  

๘. อนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่บ้านเราตลอดไป

          ๙. สร้างระบบการสื่อสารการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เข้าใจด้านการเมืองการบริหารและการ

              ปกครอง

          ๑๐. สร้างระบบการบริหารจัดการเทศบาลตำบลโคกสำราญ ยึดหลักความสามัคคี มีคุณธรรม

                ประชาชนมีส่วนร่วม

          ๑๑. ส่งเสริมด้านการบริการสาธารณสุขให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย

          ๑๒. พัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ชุมชนปลอดโรค
ยุทธศาสตร์(Strategy)

         1.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถในการแข่งขัน

         2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

         3.ยุทธศาสตร์การจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

        4.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่งคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

        5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนโคกสำราญ

จำนวนผู้เข้าชม

693037
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
463
770
4394
681081
1233
39077
693037

Your IP: 3.239.192.241
2021-03-02 12:35