สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม

ของเทศบาลตำบลโคกสำราญ

---------------------------------

ลักษณะทั่วไป และประวัติความเป็นมาของพื้นที่เทศบาลตำบลโคกสำราญ

 ๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล

          .๑ สภาพทั่วไป  

ลักษณะที่ตั้ง  เทศบาลตำบลโคกสำราญตั้งอยู่ ณ บ้านโคกสำราญ  หมู่ที่ ๑๔  ตำบลโคกสำราญ   อำเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น เทศบาลตำบลโคกสำราญ  ได้ประกาศตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ เมื่อวันที่ ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๓๙    ต่อมาได้ประกาศยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญเป็นเทศบาลตำบลโคกสำราญ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้ยกฐานะจากเทศบาลขนาดเล็กเป็นเทศบาลขนาดกลาง  เมื่อวันที่ ๒๘  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  มีพื้นที่ ๕๑.๗๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  ๓๒,๓๔๓.๗๕  ไร่   อยู่ห่างจากอำเภอบ้านแฮด   ๑๐  กิโลเมตร    ยาวตามแนวถนนสายมิตรภาพ    ( ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ) สายสระบุรี หนองคาย  ประชาชนส่วนใหญ่ปลูกบ้านเรือนอาศัยอยู่กระจัดกระจายไปทั่วตาม แนวเขตของหมู่บ้าน                  

ลักษณะภูมิประเทศ  เทศบาลตำบลโคกสำราญมีสภาพทางกายภาพเป็นพื้นที่ลุ่ม ๆ ดอน ๆ ไม่มีภูเขาไม่มีป่าไม้ เหมาะกับการเพาะปลูกเป็นบางส่วน มีลำห้วย หนอง คลอง บึง เป็นจำนวนมาก มีบึงขนาดใหญ่ที่สุด     คือ   บึงแก่งละว้า    มีเนื้อที่   ๑๓,๐๓๒   ไร่   จุน้ำได้  ๓๖  ล้านลูกบาศก์เมตร มีลำน้ำชีไหลผ่าน  ๓   หมู่บ้าน   คือ    บ้านป่าแดง    บ้านแจ้งกระหนวน    บ้านป่าม่วง

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ     ตำบลบ้านแฮด       อำเภอบ้านแฮด

ทิศใต้             ติดต่อกับ     เขตอำเภอบ้านไผ่     จังหวัดขอนแก่น

                   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ     ตำบลหนองแซง      อำเภอบ้านแฮด

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ     ตำบลหนองแปน      อำเภอมัญจาคีรี 

พื้นที่และการใช้ประโยชน์ พื้นที่การเกษตร  จำนวน ๒๙,๓๙๔  ไร่   แยกเป็นพื้นที่ทำนา ๒๔,๐๖๑  ไร่   พื้นที่ทำสวน   ๘๕๑   ไร่   พื้นที่ทำไร่   ๔,๐๓๕  ไร่  อื่นๆ   ๔๔๗  ไร่

                   ภูมิอากาศ  ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมี  ๓ ฤดู  คือ

                   *  ฤดูร้อน        เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  เดือนเมษายน

                   *  ฤดูฝน         เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  -  เดือนกันยายน

                   *  ฤดูหนาว      เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม      เดือนมกราคม

ลักษณะการปกครอง  หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลโคกสำราญ มีจำนวน ๑๖ หมู่บ้าน ได้แก่ 

ลำดับ

ชื่อ หมู่บ้าน/ชุมชน

ชื่อผู้นำหมู่บ้าน

ครัวเรือน

ประชากร

ชาย

ประชากร

หญิง

รวม

 ประชากร

บ้านโคกสำราญ  หมู่ที่ ๑

นายประดิษฐ์  เจือมา

๒๕๕

๔๙๙

๔๘๑

๙๘๐

บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ ๒

นายพุฒิพงษ์  ตุ้มมี

๒๐๐

๔๑๒

๔๑๓

๘๒๕

บ้านหนองเกี่ยว  หมู่ที่ ๓

นายณัฎฐพล  ธรรมวิเศษ

๑๓๗

๒๖๗

๒๔๓

๕๑๐

บ้านเล็บเงือก หมู่ที่ ๔

นายคาวี  เปลือยศรี

๑๘๕

๓๗๕

๔๑๒

๗๘๗

บ้านดอนปอแดง หมู่ที่ ๕

นายคำไมย์  อ่อนตา

๑๘๘

๓๗๕

๓๗๓

๗๔๘

บ้านดง หมู่ที่ ๖

นายคำพอง  ดงพงษ์

๒๒๓

๓๗๓

๓๘๑

๗๕๔

บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๗

นายศิริชัย  หอมโคกค้อ

๑๒๘

๒๖๗

๒๕๑

๕๒๗

บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๘

นายถนอม  ราศรีสุข

๑๒๓

๒๐๐

๒๒๐

๔๒๐

บ้านป่าม่วง หมู่ที่ ๙

นายพิเชษฐ์  ชัยสงคราม

๑๐๓

๑๙๑

๑๗๗

๓๖๘

๑๐

บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ ๑๐

นายทองคำ  วัฒน์สี

๑๓๑

๒๑๘

๒๖๒

๔๘๐

๑๑

บ้านโคกสำราญ  หมู่ที่ ๑๑

นายชัยพิมล  เจือมา

๒๐๖

๓๕๒

๓๘๒

๗๓๔

๑๒

บ้านทางพาดปอแดง หมู่ที่ ๑๒

นายถนอม  ทองสมบูรณ์

๗๘

๑๓๙

๑๒๕

๒๖๔

๑๓

บ้านแจ้งกระหนวน หมู่ที่ ๑๓

นายจรุณ  เกตุพิจักร์

๓๙

๘๑

๗๙

๑๖๐

๑๔

บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ ๑๔

นายสังวาลย์  จุลมา

๑๘๖

๓๒๔

๓๑๑

๖๓๕

๑๕

บ้านดง หมู่ที่ ๑๕

นายสมาน  ชานนท์

๑๒๕

๒๔๖

๒๕๕

๕๐๑

๑๖

บ้านดอนปอแดง หมู่ที่ ๑๖

นายสวัสดิ์  มูลราช

๙๔

๒๐๓

๑๙๑

๓๙๔

 

๒,๔๐๑

๔,๕๓๑

๔,๕๕๖

๙,๐๘๗

****  ข้อมูล  ณ เดือน เมษายน ๒๕๕๗ (ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง) **** 

สมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้ง จำนวน ๑๒ คน โดยแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น ๒ เขต โดยประชาชนเลือกเขตละ ๖ คน และนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง จำนวน ๑ คน และรองนายกเทศมนตรีที่มาจากการแต่งตั้ง จำนวน ๒ คน ที่ปรึกษา จำนวน ๑ คน และเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน ๑ คน มีพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน ๒๘ คน ลูกจ้างประจำ จำนวน ๒ คน และพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๑๔ คน พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๒๒ คน

        ๒. ด้านสังคม

                .๑ ด้านการศึกษา มีโรงเรียน สพฐ. ๙ โรง คือ ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๗ โรง อนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๒ โรงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ จำนวน ๑ แห่ง 

                   ๒.๒ การสาธารณสุข มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล  จำนวน ๓ แห่ง ตั้งอยู่บ้านเล็บเงือก หมู่ที่ ๔ , บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ ๑๔ และบ้านดง หมู่ที่ ๖  มีบุคลากรรวม จำนวน  ๑๐  คน

                   ๒.๓ การศาสนาและวัฒนธรรม มีวัดอยู่ ๑๔ แห่ง

. ด้านเศรษฐกิจ

                   อาชีพของประชาชนในเขตตำบลโคกสำราญ ส่วนใหญ่เป็นอาชีพเกษตรกรรม,ทำนา,ทำไร่

. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

           ๔.๑ ด้านการคมนาคม

                มีทางหลาวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ผ่าน คือถนนมิตรภาพ สายสระบุรี หนองคาย

                มีถนนลาดยาง                             ความยาวรวม           ๓๐,๔๖๓  เมตร

                 มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก               ความยาวรวม           ๔๕,๗๑๐  เมตร 

           ๔.๒ การติดต่อสื่อสาร

                 โทรศัพท์สาธารณะ                         จำนวน                       -        แห่ง

                 หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน           จำนวน                      ๑๖       แห่ง 

            .๓ ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                มีประปาหมู่บ้าน                            จำนวน                      ๑๓      แห่ง

                มีประปาเทศบาล                           จำนวน                       ๑       แห่ง

                มีสะพาน คสล.                              จำนวน                      ๔       แห่ง

                มีฝายน้ำล้น                                  จำนวน                      ๓       แห่ง

๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ๕.๑ ทรัพยากรดิน สภาพทั่วไปเป็นดินรวนทราย ไม่สามารถเก็บน้ำได้ ที่ดินส่วนหนึ่งเป็นที่สาธารณะและเขตป่าสงวน

          ๕.๒ ทรัพยากรป่าไม้ สภาพพื้นที่ที่เป็นป่าไม่มี

          ๕.๓ ทรัพยากรน้ำ มีแก่งละว้า , ห้วยน้ำลัด และแม่น้ำชีไหลผ่าน

          ๕.๔ เทศบาลตำบลโคกสำราญ มีที่ดินสำหรับทิ้งขยะเป็นของตนเองได้ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ของบ้านโคกสำราญ หมู่ที่ ๑๑ อยู่ห่างจากหมู่บ้าน ประมาณ ๓ กิโลเมตร เป็นที่ทิ้งปัจจุบัน โดยใช้วิธีฝังกลบ 

          ๕.๕ การกำจัดน้ำเสีย เนื่องจากพื้นที่ยังไม่มีชุมชนหนาแน่นและยังไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากพอที่จะปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำห้วยแม่น้ำ คลอง และแม่น้ำ จึงยังไม่มีการกำจัดน้ำเสีย

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนโคกสำราญ

จำนวนผู้เข้าชม

692950
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
376
770
4307
681081
1146
39077
692950

Your IP: 3.239.192.241
2021-03-02 11:04