คณะผู้บริหาร


นายมงคล   เจริญเหล่า

นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำราญ

 


นายประเสริฐ   เจือมา

รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกสำราญ


นางประทิน สุทธิประภา

รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกสำราญ


นายสำรอง   กิจเทาว์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกสำราญ


นายประสาน   ชานนท์

เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกสำราญ

สมาชิกสภาเทศบาล


นายคำเบา แก้วกันยา

ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสำราญ


นายพงษ์พัฒน์ พงษ์สิมา

รองประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสำราญ


นายมาโนช พิลาโท

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโคกสำราญ


นายสุทธิ แหล่ป้อง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายไพฑูรย์ เทพจั้ง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายสุเนตร เปลือยศรี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายบรรหาร เจือมา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายประดิษฐ์ ทองหาร

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายหลวย แน่นอุดร

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายกลม บุญผิว

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายบุญหลาย ระว้า

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายไพบูลย์   สมศรี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนโคกสำราญ