พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.. 2558 ตามมาตรา 7  ได้กำหนดให้   “ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับอนุญาต   ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน...”   โดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของ ประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงาน    ของรัฐเข้าใจและทราบแนวทางในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน สามารถจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนได้อย่างถูกต้องและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ เทศบาลตำบลโคกสำราญ จึงได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขึ้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลโคกสำราญใช้เป็นแนวทางในการติดต่อราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

เทศบาลตำบลโคกสำราญ 

พฤษภาคม 2558

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนโคกสำราญ

Facebook