กฎหมาย


รายการเทศบัญญัติ

# ว/ด/ป หมวดหมู่ รายการ
1. 20 ก.ย. 2564 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. 15 ก.ย. 2564 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565