บริหารงาน


รายการคู่มือปฏิบัติงาน

# ว/ด/ป รายการ หมวดหมู่ ส่วนงาน
1. 25 ก.ย. 2563 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 งานบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน
2. 2 มิ.ย. 2564 ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง งานบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน
3. 2 มิ.ย. 2564 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564 งานบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน
4. 2 มิ.ย. 2564 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 งานบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน
5. 21 ก.ย. 2563 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คู่มือมาตราฐานปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายใน
6. 12 ม.ค. 2564 คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน คู่มือมาตราฐานปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายใน