บริหารงาน


รายการข้อมูลบริหารงานบุคคล

# ว/ด/ป หมวดหมู่ รายการ
1. 2 ต.ค. 2560 แผนอัตรากำลัง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561 - 2563)
2. 8 ม.ค. 2564 แผนอัตรากำลัง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 - 2566)
3. 31 ส.ค. 2563 คำสั่ง คำสั่งการมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
4. 3 ก.ย. 2563 คำสั่ง คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายงานในหน้าที่ให้พนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล(เพิ่มเติม)
5. 11 ส.ค. 2563 คำสั่ง คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายงานในหน้าที่ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล
6. 13 ส.ค. 2563 คำสั่ง คำสั่งมอบอำนาจของปลัดเทศบาลให้รองปลัดเทศบาลปฎิบัติราชการแทน
7. 11 ส.ค. 2563 คำสั่ง คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
8. 18 ส.ค. 2563 คำสั่ง คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
9. 11 ส.ค. 2563 คำสั่ง คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
10. 11 ส.ค. 2563 คำสั่ง คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
11. 11 ส.ค. 2563 คำสั่ง คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
12. 18 ส.ค. 2563 คำสั่ง คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
13. 11 ส.ค. 2563 คำสั่ง คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล