ข่าวสาร


รายการประกาศ

# รายการ ว/ด/ป
1. ประกาศ เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2565) 16 ก.ย. 2564
2. เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลโคกสำราญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔
31 ส.ค. 2564
3. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด้กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม
๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒
31 ส.ค. 2564
4. เรื่อง ถอนราชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และระงับการจ่ายเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เทศบาลตำบลโคกสำราญ
23 ส.ค. 2564
5. ประกาศใช้แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลโคกสำราญ ประจำปีงบประมาณ 2563 2 ต.ค. 2562
6. ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโคกสำราญการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2563 21 ก.ค. 2563
7. เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ 5 ก.พ. 2563
8. เรื่อง ราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส๑และ๒) ประจำปี ๒๕๖๓ 5 ก.พ. 2563
9. เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 5 ก.พ. 2563
10. เรื่อง ราคาประเมินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง (ของกรมธนารักษ์) เทศบาลตำบลโคกสำราญ 17 ม.ค. 2563
11. เรื่อง ราคาประเมินที่ดิน (ของกรมธนารักษ์) ทต.โคกสำราญ พ.ศ.๒๕๖๓ 17 ม.ค. 2563
12. เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษีที่จัดเก็บฯ ปี ๒๕๖๓ 17 ม.ค. 2563
13. เรื่อง การออกประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓ 27 ก.ย. 2562
14. คำสั่งเทศบาลตำบลโคกสำราญ ที่ ๖๙๔/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานศูนย์ดำรงธรรม
เทศบาลตำบลโคกสำราญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 2/2
5 พ.ย. 2563
15. คำสั่งเทศบาลตำบลโคกสำราญ ที่ ๖๙๔/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานศูนย์ดำรงธรรม
เทศบาลตำบลโคกสำราญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 1/2
5 พ.ย. 2563