ข่าวสาร


รายการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

# ว/ด/ป หมวดหมู่ รายการ
1. 15 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศใช้เเผนประจำปีงบประมาณ-2565
2. 15 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง เเบบรายงานผลดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-ผด.6-ปี64
3. 15 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง เเผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-ผด.5-ปี65
4. 15 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง เเผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ-2565-ผด.2-ปี65
5. 15 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง เเผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ-2565-ผด.1-ปี65
6. 30 ก.ย. 2564 TOR/ราคากลาง ร่างขอบเขตโครงการขุดลอกหนองดินเหนียว-ม.4
7. 30 ก.ย. 2564 TOR/ราคากลาง ร่างขอบเขตโครงการขุดลอกหนองกิบเเกบ-ม.1
8. 30 ก.ย. 2564 TOR/ราคากลาง ร่างขอบเขตโครงการขุดลอกบึงเเจ้งเทา-ม.10
9. 30 ก.ย. 2564 TOR/ราคากลาง ราคากลางขุดลอกหนองดินเหนียว-บ้านเล็บเงือก-ม.4
10. 30 ก.ย. 2564 TOR/ราคากลาง ราคากลางขุดลอกหนองกิบเเกบ-บ้านโคกสำราญ-ม.
11. 30 ก.ย. 2564 TOR/ราคากลาง ราคากลางขุดลอกบึงเเจ้งเทา-บ้านโนนพันชาติ-ม.10
12. 30 ก.ย. 2564 TOR/ราคากลาง ปริมาณงานขุดลอกหนองดินเหนียว-ม.4
13. 30 ก.ย. 2564 TOR/ราคากลาง ปริมาณงานขุดลอกหนองกิบเเกบ-ม.1
14. 30 ก.ย. 2564 TOR/ราคากลาง ปริมาณงานขุดลอกบึงเเจ้งเทา-ม.10
15. 1 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ-หนองดินเหนียว-ม.4
16. 1 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-บ้านโนนพันชาติ-ม.10
17. 1 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ขุดลอกหนองกิบเเกบ-ม.1
18. 31 ก.ค. 2564 แบบรายงานการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) สรุปจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ประจำปี 2564
19. 30 มิ.ย. 2564 แบบรายงานการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) สรุปจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ประจำปี 2564
20. 31 พ.ค. 2564 แบบรายงานการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) สรุปจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ประจำปี 2564
21. 30 เม.ย. 2564 แบบรายงานการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) สรุปจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-ประจำเดือนเมษายน 2564 ประจำปี 2564
22. 31 มี.ค. 2564 แบบรายงานการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) สรุปจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-ประจำเดือนมีนาคม-2564 ประจำปี 2564
23. 28 ก.พ. 2564 แบบรายงานการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) สรุปจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-ประจำเดือนกุมพาพันธ์-2564 ประจำปี 2564
24. 31 ม.ค. 2564 แบบรายงานการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) สรุปจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-ประจำเดือนมกราคม 2564 ประจำปี 2564
25. 2 ส.ค. 2564 แบบรายงานการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) งายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม
26. 17 ส.ค. 2564 TOR/ราคากลาง ราคากลางเสริมผิวถ.-คสล.(ม.14)
27. 17 ส.ค. 2564 TOR/ราคากลาง ปร.4-5-เสริมผิวถ.คสล.(ม.14)
28. 17 ส.ค. 2564 TOR/ราคากลาง จัดทำรูปเเบบรายการเสริมผิวถ.คสล.(ม.14)
29. 17 ส.ค. 2564 TOR/ราคากลาง เเบบเเปลนเสริมผิวถ.คสล.(ม.14)
30. 17 ส.ค. 2564 TOR/ราคากลาง ราคากลางเสริมผิว-คสล.(ม.11)
31. 17 ส.ค. 2564 TOR/ราคากลาง ปร.4-5-เสริมผิวถ.คสล.(ม.11)
32. 17 ส.ค. 2564 TOR/ราคากลาง จัดทำรูปเเบบรายการเสริมผิวถ.คสล.(ม.11)
33. 17 ส.ค. 2564 TOR/ราคากลาง เเบบเเปลนเสริมผิว-คสล.(ม.11)
34. 17 ส.ค. 2564 TOR/ราคากลาง ราคากลาง-คสล.(ม.7)
35. 17 ส.ค. 2564 TOR/ราคากลาง ปร.4-5-ถ.คสล.(ม.7)
36. 17 ส.ค. 2564 TOR/ราคากลาง จัดทำรูปเเบบรายการถ.คสล.(ม.7)
37. 17 ส.ค. 2564 TOR/ราคากลาง เเบบเเปลนถ.คสล.(ม.7)
38. 27 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรจากสี่แยกบ้านดอกนาดี-ห้วยวังฝาย-วังหมากพั่ว
39. 30 ก.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding เอกสารประกวดราคากลาง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรจากสี่แยกบ้านดอกนาดี-ห้วยวังฝาย-วังหมากพั่ว
40. 30 ก.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding ประกาศประกวดราคากลาง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรจากสี่แยกบ้านดอกนาดี-ห้วยวังฝาย-วังหมากพั่ว
41. 30 ก.ค. 2564 TOR/ราคากลาง ร่าง TOR โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรจากสี่แยกบ้านดอกนาดี-ห้วยวังฝาย-วังหมากพั่ว
42. 30 ก.ค. 2564 TOR/ราคากลาง ราคากลาง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรจากสี่แยกบ้านดอกนาดี-ห้วยวังฝาย-วังหมากพั่ว
43. 30 ก.ค. 2564 TOR/ราคากลาง ปร.4-5 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรจากสี่แยกบ้านดอกนาดี-ห้วยวังฝาย-วังหมากพั่ว
44. 7 ก.ค. 2564 TOR/ราคากลาง ราคากลางแบบ 001 (ม.14)
45. 7 ก.ค. 2564 TOR/ราคากลาง กำหนดราคากลาง 6 (ม.14)
46. 7 ก.ค. 2564 TOR/ราคากลาง กำหนดราคากลาง 5 (ม.14)
47. 7 ก.ค. 2564 TOR/ราคากลาง กำหนดราคากลาง 4 (ม.14)
48. 7 ก.ค. 2564 TOR/ราคากลาง กำหนดราคากลาง 3 (ม.14)
49. 7 ก.ค. 2564 TOR/ราคากลาง กำหนดราคากลาง 2 (ม.14)
50. 7 ก.ค. 2564 TOR/ราคากลาง กำหนดราคากลาง 1 (ม.14)
51. 7 ก.ค. 2564 TOR/ราคากลาง ราคากลางแบบ 001 (ม.11)
52. 7 ก.ค. 2564 TOR/ราคากลาง กำหนดราคากลาง 6 (ม.11)
53. 7 ก.ค. 2564 TOR/ราคากลาง กำหนดราคากลาง 5 (ม.11)
54. 7 ก.ค. 2564 TOR/ราคากลาง กำหนดราคากลาง 4 (ม.11)
55. 7 ก.ค. 2564 TOR/ราคากลาง กำหนดราคากลาง 3 (ม.11)
56. 7 ก.ค. 2564 TOR/ราคากลาง กำหนดราคากลาง 2 (ม.11)
57. 7 ก.ค. 2564 TOR/ราคากลาง กำหนดราคากลาง 1 (ม.11)
58. 7 ก.ค. 2564 TOR/ราคากลาง ราคากลางแบบ 001 (ม.9)
59. 7 ก.ค. 2564 TOR/ราคากลาง กำหนดราคากลาง 6 (ม.9)
60. 7 ก.ค. 2564 TOR/ราคากลาง กำหนดราคากลาง 5 (ม.9)
61. 7 ก.ค. 2564 TOR/ราคากลาง กำหนดราคากลาง 4 (ม.9)
62. 7 ก.ค. 2564 TOR/ราคากลาง กำหนดราคากลาง 3 (ม.9)
63. 7 ก.ค. 2564 TOR/ราคากลาง กำหนดราคากลาง 2 (ม.9)
64. 7 ก.ค. 2564 TOR/ราคากลาง กำหนดราคากลาง 1 (ม.9)
65. 7 ก.ค. 2564 TOR/ราคากลาง ราคากลางแบบ 001 (ม.7)
66. 7 ก.ค. 2564 TOR/ราคากลาง กำหนดราคากลาง 6 (ม.7)
67. 7 ก.ค. 2564 TOR/ราคากลาง กำหนดราคากลาง 5 (ม.7)
68. 7 ก.ค. 2564 TOR/ราคากลาง กำหนดราคากลาง 4 (ม.7)
69. 7 ก.ค. 2564 TOR/ราคากลาง กำหนดราคากลาง 3 (ม.7)
70. 7 ก.ค. 2564 TOR/ราคากลาง กำหนดราคากลาง 2 (ม.7)
71. 7 ก.ค. 2564 TOR/ราคากลาง กำหนดราคากลาง 1 (ม.7)
72. 7 ก.ค. 2564 TOR/ราคากลาง แบบแปลน (ม.4)
73. 7 ก.ค. 2564 TOR/ราคากลาง ร่าง TOR (ม.4)
74. 7 ก.ค. 2564 TOR/ราคากลาง คำนวณราคากลาง (ม.4)
75. 7 ก.ค. 2564 TOR/ราคากลาง ปริมาณงาน (ม.4)
76. 7 ก.ค. 2564 TOR/ราคากลาง แบบสรุปราคากลาง (ม.4)
77. 7 ก.ค. 2564 TOR/ราคากลาง ราคากลางแบบ 001 (ม.4)
78. 7 ก.ค. 2564 TOR/ราคากลาง ราคากลาง (ม.4)
79. 14 ก.ค. 2564 แบบรายงานการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) ส่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดของหน่วยงานของรัฐศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน พฤษภาคม
- มิถุนายน ๒๕๖๔ และประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๓ ลงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลโคกสำราญ