ติดต่อเรา

เทศบาลตำบลโคกสำราญ

168 หมู่ที่ 14 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 40110

โทรศัพท์ : 043-218918 , 084-788-1623 นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำราญ

โทรสาร : 043-218919

e-mail : saraban@koksumran.go.th

สำนักปลัดฯ 043-218-918 ต่อ 0 ,084-241-2082 ปลัดเทศบาล
กองคลัง 043-218-918 ต่อ 25, 26
กองช่าง 04-218-918 ต่อ 32
กองการศึกษา 043-218-918 ต่อ 32
หน่วยตรวจสอบภายใน 043-218-918 ต่อ 16, 17, 20