ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เ...

วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายมาโนช พิลาโท นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำราญ ม...

วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เ...

วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายมาโนช พิลาโทนายกเทศมนตรีตำบลโคกสำราญ นา...

วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เ...

วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายมาโนช พิลาโท นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำราญ ม...

ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสิรินธร...

ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เปิด ให้บริการวัคซีน แบบ walk In ในกลุ่ม608 ...

มาตรการการเดินทางเข้าจังหวัดขอ...

มาตรการการเดินทางเข้าจังหวัดขอนแก่น สำหรับผู้ที่เดินทางจากพื้นที่สีแดงเข้ม มีผลตังแต่วันที...

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา...

เทศบาลตำบลโคกสำราญ จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประจำ...

คณะผู้บริหาร

นายมาโนช พิลาโท
นายกเทศมนตรี
นายมงคล เจริญเหล่า
รองนายกเทศมนตรี
นายสุริย์ วงอนันท์
รองนายกเทศมนตรี
นางสุคนธา วิชัย
ปลัดเทศบาล

  • บริการประชาชน
  • แผนดำเนินงานประจำปี
  • ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
  • ประกาศ อบต.
  • ผลการดำเนินงาน
  • รายงาน
  • เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

คู่มือประชาชน

หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน สำหรับบริการประชาชน

แบบฟอร์มบริการประชาชน

แบบฟอร์มสำหรับบริการประชาชน

ร้องเรียน ร้องทุกข์

แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

เว็บบอร์ด

กระดานข่าว

E-service

บริการประชาชนออนไลน์
แผนดำเนินงานประจำปี
ลำดับ หมวดหมู่ รายการ ว/ด/ป
1. แผนการใช้จ่ายเงินกองทุน แผนการใช้จ่ายเงินกองทุน ประจำปี พ.ศ. 2563 22 ก.ค. 2563
2. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 -2565) 16 ก.ย. 2564
เพิ่มเติม
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ลำดับ รายการ หมวดหมู่ ว/ด/ป
1. ส่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดของหน่วยงานของรัฐศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๔
และประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๓
ลงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลโคกสำราญ
แบบรายงานการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) 14 ก.ค. 2564
2. ราคากลาง (ม.4) TOR/ราคากลาง 7 ก.ค. 2564
3. ราคากลางแบบ 001 (ม.4) TOR/ราคากลาง 7 ก.ค. 2564
4. แบบสรุปราคากลาง (ม.4) TOR/ราคากลาง 7 ก.ค. 2564
5. ปริมาณงาน (ม.4) TOR/ราคากลาง 7 ก.ค. 2564
6. คำนวณราคากลาง (ม.4) TOR/ราคากลาง 7 ก.ค. 2564
7. ร่าง TOR (ม.4) TOR/ราคากลาง 7 ก.ค. 2564
8. แบบแปลน (ม.4) TOR/ราคากลาง 7 ก.ค. 2564
9. กำหนดราคากลาง 1 (ม.7) TOR/ราคากลาง 7 ก.ค. 2564
10. กำหนดราคากลาง 2 (ม.7) TOR/ราคากลาง 7 ก.ค. 2564
เพิ่มเติม
ประกาศ อบต.
ลำดับ รายการ ว/ด/ป
1. คำสั่งเทศบาลตำบลโคกสำราญ ที่ ๖๙๔/๒๕๖๓
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำบลโคกสำราญ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 1/2
5 พ.ย. 2563
2. คำสั่งเทศบาลตำบลโคกสำราญ ที่ ๖๙๔/๒๕๖๓
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำบลโคกสำราญ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 2/2
5 พ.ย. 2563
3. เรื่อง การออกประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓ 27 ก.ย. 2562
4. เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษีที่จัดเก็บฯ ปี ๒๕๖๓ 17 ม.ค. 2563
5. เรื่อง ราคาประเมินที่ดิน (ของกรมธนารักษ์) ทต.โคกสำราญ พ.ศ.๒๕๖๓ 17 ม.ค. 2563
6. เรื่อง ราคาประเมินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง (ของกรมธนารักษ์)
เทศบาลตำบลโคกสำราญ
17 ม.ค. 2563
7. เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 5 ก.พ. 2563
8. เรื่อง ราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส๑และ๒) ประจำปี ๒๕๖๓ 5 ก.พ. 2563
9. เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๓ 5 ก.พ. 2563
10. ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโคกสำราญการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
พ.ศ. 2563
21 ก.ค. 2563
เพิ่มเติม
ผลการดำเนินงาน
ลำดับ หมวดหมู่ รายการ ว/ด/ป
1. งานพัฒนาชุมชน โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 13 ส.ค. 2563
2. งานพัฒนาชุมชน โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแม่บ้าน และสตรีอาสาพัฒนาตำบล ประจำปี พ.ศ. 2563 21 ก.พ. 2563
3. งานพัฒนาชุมชน โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสตรีและกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี พ.ศ. 2563 21 ก.ย. 2563
4. งานพัฒนาชุมชน โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 23 ม.ค. 2563
5. งานพัฒนาชุมชน โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นครอบครัวเข็มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2563 30 มี.ค. 2563
6. งานพัฒนาชุมชน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ
"โรงเรียนผู้สูงอายุ" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563
7 พ.ค. 2563
7. งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม ผลงานนวัตกรรมเด่น กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกสำราญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
25 ก.ย. 2563
8. งานพัฒนาชุมชน โครงการเตรียมความพร้อมผู้ที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ
2563
29 เม.ย. 2563
9. งานพัฒนาชุมชน โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจักสานไม้ไผ่ผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
5 พ.ค. 2563
10. งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม การประชาสัมพันธ์ป้องกันโควิดในตลาดนัด 13 มี.ค. 2563
เพิ่มเติม
รายงาน
ลำดับ หมวดหมู่ รายการ ว/ด/ป
1. งานกิจการสภา ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 6 ก.ย. 2564
2. งานกิจการสภา รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 27 ส.ค. 2564
3. รายงานการเงิน รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2564 7 ก.ย. 2564
4. งานกิจการสภา รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 20 ส.ค. 2564
5. งานกิจการสภา ประกาศปิดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 1 ก.ย. 2564
6. งานกิจการสภา ประกาศเปิดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 1 ส.ค. 2564
7. งานกิจการสภา รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2/2564 13 ส.ค. 2564
8. งานกิจการสภา รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2564 8 มิ.ย. 2564
9. งานกิจการสภา รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสำราญ-แถลงนโยบาย 27 พ.ค. 2564
10. งานกิจการสภา รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งแรก ประจำปี 2564 11 พ.ค. 2564
เพิ่มเติม
เรื่องร้องเรียน
ลำดับ ว/ด/ป รายการ หมวดหมู่ สถานะ
เพิ่มเติม

หนังสือราชการกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น

รายการ เลขที่/วันที่ลงเว็บไซต์
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
[เอกสารไฟล์ word]
มท 0803.3/ว2448
20/10/2564
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
[เอกสารไฟล์ word]
มท 0803.3/ว2453
20/10/2564
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารไฟล์ word]
มท 0808.5/ว2451
20/10/2564
ประกาศรายชื่อ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2564
[เอกสารไฟล์ word]
มท 0816.3/ว2450
20/10/2564
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น
[เอกสารไฟล์ word]
มท 0809.2/ว144
25/10/2564
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564)
[เอกสารไฟล์ word]
มท 0809.4/ว2460
25/10/2564
แนวทางการรายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) รายชุมชน และการเพิ่ม/ลดชุมชนในระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย Thai QM 2021 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 มท 0801.4/ว2326
20/10/2564
การคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า
[เอกสารไฟล์ word]
มท 0808.2/ว2466
25/10/2564
แก้ไขการแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
[เอกสารไฟล์ word]
มท 0803.3/ว2449
20/10/2564
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
[เอกสารไฟล์ word]
มท 0803.3/ว2447
20/10/2564
หนังสือราชการ สถ.