วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายมงคล เจริญเหล่า นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำราญ นางสุคนธา วิชัย ปลัดเทศบาล นางสาวทองมาก บุญแสน รองปลัดเทศบาล นางสุภาภร สิทธิ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นางนฤปพร ปั้นกรวด หัวหน้าฝ่ายปกครองและนางไขแสง ทุงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการเรียนรู้และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเครือข่าย มหาวิชชาลัยบ้านแฮดร่วมกับ ๑๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคอีสาน (จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ดและขอนแก่น) นำเสนอการถอดบทเรียนเพื่อกำหนดเป้าหมายการสร้างความเท่าเทียมโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ (สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๐,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น,โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น,มหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข และมหาวิชชาลัยปริกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน)ในการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อยกระดับการพัฒนาพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นสู่เป้าหมายการสร้างความเท่าเทียม ณ มหาวิชชาลัยบ้านแฮด เทศบาลตำบลบ้านแฮด

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ชุมชนโคกสำราญ

Facebook