ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกสำราญ ห้องประชุมพ่อหลวงคลัง ห้องประชุมสภาเทศบาล รถบรรทุกขยะและอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสำราญ ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๔)

เนื้อหาอื่นๆ...

ชุมชนโคกสำราญ

Facebook