"ขยะเป็นบุญ สร้างสวัสดิการชุมชน" วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายมงคล เจริญเหล่า นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำราญ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสำราญ มอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์โครงการธนาคารขยะและชุมชนจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเทศบาลตำบลโคกสำราญ รายที่ ๖๖ สมาชิกรายนางกองกวย อัศจรรย์ บ้านเลขที่ ๒๑ บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ ๒ จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

"ขยะเป็นบุญ สร้างสวัสดิการชุมชน" วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายมงคล เจริญเหล่า นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำราญ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสำราญ มอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์โครงการธนาคารขยะและชุมชนจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเทศบาลตำบลโคกสำราญ รายที่ ๖๕ สมาชิกรายนางมะลิ แก้วกุ่ม บ้านเลขที่ ๙๒ บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ ๑ จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายมงคล เจริญเหล่า นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำราญ นางสุคนธา วิชัย ปลัดเทศบาล นางสาวทองมาก บุญแสน รองปลัดเทศบาล นางสุภาภร สิทธิ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นางนฤปพร ปั้นกรวด หัวหน้าฝ่ายปกครองและนางไขแสง ทุงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการเรียนรู้และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเครือข่าย มหาวิชชาลัยบ้านแฮดร่วมกับ ๑๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคอีสาน (จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ดและขอนแก่น) นำเสนอการถอดบทเรียนเพื่อกำหนดเป้าหมายการสร้างความเท่าเทียมโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ (สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๐,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น,โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น,มหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข และมหาวิชชาลัยปริกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน)ในการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อยกระดับการพัฒนาพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นสู่เป้าหมายการสร้างความเท่าเทียม ณ มหาวิชชาลัยบ้านแฮด เทศบาลตำบลบ้านแฮด

 

ชุมชนโคกสำราญ

Facebook