รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

 


 
สถิติการให้บริการประชาชนที่มาขอรับบริการประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 21 มิถุนายน 2562

1.รายงานการจัดเก็บภาษี 
1.1 ภ.ร.ด. จำนวน 188 ราย
1.2 ภ.บ.ท. จำนวน 2,476 ราย
1.3 ภ.ป.    จำนวน  21 ราย
1.4 ลูกหนี้ ภ.ร.ด.  จำนวน  6 ราย
1.5 ลูกหนี้ ภ.บ.ท.  จำนวน  4 ราย
รวมทั้งสิ้น  2,695 ราย

2.รายงานจำนวนผู้มายื่นคำร้องฯงานสาธารณสุขฯ

2.1 สถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร จำนวน 39 ราย
2.2 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 24 ราย
รวมทั้งสิ้น 63 ราย

3.รายงานจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี 2562

3.2 ชาย จำนวน 24 ราย

3.2 หญิง จำนวน 11 ราย

รวมทั้งสิ้นจำนวน  35  ราย

 

4.รายงานการบริการจดทะเบียบพาณิชย์

จำนวน 19 ราย

 

5.รายงานจำนวนผู้มาขอรับบริการงานสาธารณูปโภค กองช่าง
5.1 ขอเลขที่บ้าน จำนวน 19 ราย

5.2ขอสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า จำนวน 114 ราย
5.3ขอซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 55 ราย
รวมทั้งสิ้นจำนวน 188 ราย

 

6.รายงานการให้บริการงานพัฒนาชุมชน ณ 25 มิ.ย.2562 
6.1 ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด จำนวน 102 ราย
6.2 ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 120 ราย
6.3 ลงทะเบียนเบี้ยความพิการ    จำนวน  68 ราย
6.4 ยกเลิกบัตรพิการ  จำนวน  1 ราย
6.5 แสดงตนรับเงินสงเคราะห์ HIV  จำนวน  1 ราย

6.6 แจ้งความจำนงให้ไปต่อบัตรคนพิการ จำนวน 1 ราย
รวมทั้งสิ้น  293 ราย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๖ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ และ ๒๗ ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนดำเนินงานฯ เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

คำขวัญตำบลโคกสำราญ

“พ่อหลวงคลังเรืองชื่อ   นามระบือแก่งละว้า  ต้นยางใหญ่ดูงามตา   ไปกินปลาแม่น้ำชี”

วิสัยทัศน์ (Vision)

โคกสำราญเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม  ก้าวล้ำการศึกษา พัฒนาสู่ความยั่งยืน"


พันธกิจ (Mission)   การพัฒนาของเทศบาลตำบลโคกสำราญ   มีดังนี้ 

          ๑. พัฒนาการบริหารจัดการโดนยึดหลักธรรมาภิบาล

          . ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพ

          ๓. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

          ๔. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

    ตามศักยภาพของเทศบาลตำบลโคกสำราญ

          ๕. ฟื้นฟูอนุรักษ์และรักษาระบบนิเวศน์  สภาพแวดล้อมแก่งละว้า ห้วย  หนอง ให้อยู่ในสภาพที่ดี

          ๖.  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

          ๗. ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาทุกระดับ                  

๘. อนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่บ้านเราตลอดไป

          ๙. สร้างระบบการสื่อสารการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เข้าใจด้านการเมืองการบริหารและการ

              ปกครอง

          ๑๐. สร้างระบบการบริหารจัดการเทศบาลตำบลโคกสำราญ ยึดหลักความสามัคคี มีคุณธรรม

                ประชาชนมีส่วนร่วม

          ๑๑. ส่งเสริมด้านการบริการสาธารณสุขให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย

          ๑๒. พัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ชุมชนปลอดโรค
ยุทธศาสตร์(Strategy)

         1.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถในการแข่งขัน

         2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

         3.ยุทธศาสตร์การจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

        4.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่งคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

        5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ

 

 

ชุมชนโคกสำราญ

Facebook